دیدارها

بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

مطالبات معلولین در دیدار با معاون رییس جمهور:بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

1 - 10 of 20