دیدارها

حضور تیم ملی ایران در میادین بین المللی افتخارآمیز است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد؛حضور تیم ملی ایران در میادین بین المللی افتخارآمیز است

دیدار معاون رییس جمهور با خانواده‌های شهید زوریک مرادی و شهید ژرژ کشیش‌هارطوفان

دیدار معاون رییس جمهور با خانواده‌های شهید زوریک مرادی و شهید ژرژ کشیش‌هارطوفان

دیدار و گفتگوی دکتر خزعلی با اعضای بنیاد ملی خانواده

دیدار و گفتگوی دکتر خزعلی با اعضای بنیاد ملی خانواده

دیدار دکتر خزعلی با اعضای کانون ملی زنان بازرگان

دیدار دکتر خزعلی با اعضای کانون ملی زنان بازرگان

11 - 14 of 14