بانوان کارآفرین کشور

حمایت دولت از صندوق های خرد روستایی و توسعه صنایع دستی بانوان

دکتر انسیه خزعلی مطرح کرد؛حمایت دولت از صندوق های خرد روستایی و توسعه صنایع دستی بانوان

دیدار معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با بانوان شاغل در کارگاه پوشاک روستای طولیان کهگیلویه

در دور دوم سفر استانی کهکیلویه و بویراحمد صورت گرفت؛دیدار معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با بانوان شاغل در کارگاه پوشاک روستای طولیان کهگیلویه

بازدید دکتر خزعلی از مرکز اشتغالزایی بانوی کارآفرین مینابی

بازدید دکتر خزعلی از مرکز اشتغالزایی بانوی کارآفرین مینابی

البسه دستبافت و رودوزی های الحاقی

سیده زهرا فخرنبیالبسه دستبافت و رودوزی های الحاقی