گزارشات معاونت امور زنان و خانواده

لازمه کار فرهنگی هوشیاری در برابر تهاجم دشمن است

دکتر خزعلی مطرح کرد؛لازمه کار فرهنگی هوشیاری در برابر تهاجم دشمن است