ستاد ملی زن و خانواده

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

دومین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده

اولین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده

11 - 14 of 14