سفرهای استانی

فعالیت‌های دانش‌بنیان حرکتی مهم در روند توسعه است

دکتر خزعلی در بازدید از پارک علم و فناوری سنندج:فعالیت‌های دانش‌بنیان حرکتی مهم در روند توسعه است

بازدید از طرح اشتغالزایی گروهای خودیار زنان در روستای نوره

بازدید از طرح اشتغالزایی گروهای خودیار زنان در روستای نوره

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد سنندج شد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد سنندج شد

31 - 40 of 133