سفرهای استانی

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور البرز بازدید کرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور البرز بازدید کرد

91 - 100 of 145