سفرهای استانی

حضور معاون رییس‌جمهور در مرکز نگهداری دختران

حضور معاون رییس‌جمهور در مرکز نگهداری دختران

امیدواریم ضرورت افزایش جمعیت برای جوانان به اثبات برسد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:امیدواریم ضرورت افزایش جمعیت برای جوانان به اثبات برسد

اشتغال خانواده محور از اولویت های دولت سیزدهم است

اشتغال خانواده محور از اولویت های دولت سیزدهم است

101 - 110 of 176