سفرهای استانی

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

دولت در سفرهای استانی اعتبارات ویژه ای بر امور بانوان پیش بینی کرده است

موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

121 - 130 of 176